Bądź z nami na bieżąco, dołącz do nas na

Niezabezpieczone psy mogą być zagrożeniem dla mieszkańców, turystów i dzieci - Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu przypomina o obowiązkach właścicieli czworonogów


Mając na uwadze coraz częstsze przypadki niesprawowania należytej opieki nad psami przez ich właścicieli, Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje mieszkańców gminy o obowiązkach właścicieli psów jakie na nich ciążą zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2019r. poz. 122) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 października 2017r.

C

oraz częstsze przypadki niesprawowania należytej opieki nad psami dochodzi do zagrożeń dla mieszkańców, turystów i dzieci. Jedną z przyczyn takich zachowań jest nie właściwe utrzymanie psów – ucieczka poza teren nieruchomości.

Osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do:
- stworzenia warunków, zapobiegających niekontrolowanemu wydostawaniu się psa poza teren własnej nieruchomości,
- oznakowania nieruchomości odpowiednimi tablicami oraz zabezpieczenia przed zagrożeniem ataku psa na osoby wchodzące na nieruchomość, w przypadku pilnowania nieruchomości przez psy w tym przez psy niebezpieczne,
- wyprowadzania go na smyczy, a w przypadku psów agresywnych i niebezpiecznych powinien mieć założony kaganiec; zwolnienie psa ze smyczy może nastąpić wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, jeżeli pies nie jest niebezpieczny dla otoczenia, a posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem psa.

Reklama


Zabrania się:
- puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna,
- porzucania psa przez właściciela bądź inną osobą pod której opieką pozostaje uznaje się za znęcanie nad nimi, należy przez to rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień,
- wprowadzania psów na tereny przeznaczone do gier i zabaw dziecięcych, w tym na tereny piaskownic, placów zabaw, boisk sportowych,
- wszelkich zachowań mających na celu wywołanie agresji psa, w szczególności szczucie i drażnienie.

Jak informują przedstawiciele Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, do sprawowania należytej kontroli nad posiadanym psem zobowiązuje także "Kodeks wykroczeń". Zgodnie z art. 77:
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.


Komentarze

Skomentuj artykuł jako pierwszy


Zaloguj sięRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Javascript jest wyłączonyProszę włączyć obługę JavaScrip, aby móc w pełni korzystać z serwisu.